Scroll to top

Mijloacele fixe: ce sunt, valoare, amortizare, casare & catalog


Organic Agency - noiembrie 19, 2022 - 0 comments

Mijloacele fixe reprezintă fundamentul oricărei societăți. Adesea, un procentaj semnificativ din investiții sunt destinare achiziționării de echipamente și vehicule. Acest articol va cuprinde informații importante despre caracteristicile mijloacelor fixe și amortizarea acestora.

 

Ce sunt mijloacele fixe

Mijloacele fixe sunt bunuri cu o durată de viață utilă îndelungată și sunt folosite în cadrul operațiunilor unei societăți. Acestea oferă beneficii financiare pe termen lung, au o durată de viață utilă mai mare de 1 an și sunt incluse în categoria imobilizărilor corporale.

Mijloacele fixe prezintă următoarele caracteristici:

  • Au o durată de viață mai mare de 1 an;
  • Sunt supuse deprecierii;
  • Sunt folosite în operațiunile comerciale și aduc beneficii financiare pe termen lung;
  • Nu pot fi convertite în numerar imediat și nu sunt destinate vânzării.

Valoarea mijloacelor fixe

În 2022, valoarea minimă mijloacelor fixe este de 2.500 RON, conform H.G. nr. 276/2013. Cu toate acestea, o nouă propunere legislativă pentru majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe se află în dezbatere la Camera Deputaților. Proiectul de lege prevede majorarea valorii de la 2.500 RON la 5.000 RON.

Mijloace fixe vs. obiecte de inventar

De multe ori antreprenorii întâmpină dificultăți la încadrarea unui bun ca mijloc fix sau obiect de inventar. Mijloacele fixe sunt utilizate pe o perioadă mai mare de un an, comparativ cu obiectele de inventar care au o durată de funcționare mai mică de un an.

Mai mult, obiectele de inventar, având o valoarea mai mică de 2.500 RON nu se amortizează. Din punct de vedere contabil acestea reprezintă o cheltuială totală în momentul achiziției. În schimb, mijloacele fixe au o valoare individuală de 2.500 RON și sunt supuse amortizării.

Obiectele de inventar se regăsesc sub formă de ștampile, salopete, instrumente de lucru, etc. Acestea sunt scoase din gestiune atunci când nu mai pot fi utilizate. Spre exemplu, o societate achiziționează un set de ștampile în valoare de 500 de lei. Întrucât valoarea acestora este sub plafonul de 2.500 RON bucata, vor fi trecute ca obiecte de inventar și nu vor fi amortizate.

 

Categorii de mijloace fixe

Catalogul de mijloace fixe vine în ajutorul antreprenorilor pentru a asigura identificarea și încadrarea corectă a acestora în trei mari categorii, pe care le vom evidenția mai jos. Mai mult, acest catalog prevede și durata normală de funcționare a imobilizărilor corporale. Astfel, societatea prin propriul raționament poate alege în funcție de mijlocul fix pe care îl utilizează, numărul de ani de amortizare din intervalul stabilit în catalog.

Spre exemplu, mașina de scris este încadrată la aparatură birotică din cadrul grupei/categoriei 3 și are o durată de amortizare între 4-6 ani.

Încadrarea unui mijloc fix într-o anumită categorie este ideal a fi făcută de o comisie, la care contabilul să fie invitat de participe. De cele mai multe ori, în practică contabilul împreună cu administratorul stabilesc categoria respectivă. Totodată, în situația în care administratorului firmei nu poate încadra mijlocul fix într-o anumită categorie, acesta poate apela la ajutorul unui expert tehnic.

De regulă, societatea plătitoare de TVA va raporta la plafonul de 2.500 RON doar valoarea de bază, fără TVA. De exemplu, o imprimantă în valoare de 2.000 RON plus 19% TVA va fi încadrată ca obiect de inventar, întrucât valoarea acesteia (fără TVA) este mai mică de 2.500 RON. Pentru un neplătitor de TVA, bunul poate fi înregistrat ca mijloc fix dacă valoarea bunului plus TVA este mai mare de 2.500 RON.

Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în grupe, subgrupe, clase si subclase. Grupele principale sunt următoarele:


Categoria 1 – Construcții

Această categorie cuprinde construcții industriale, agricole, pentru transporturi marfă și telecomunicații, hidrotehnice, pentru afaceri, comerț, depozitare, locuințe, social-culturale, pentru transportul energiei electrice, apa canalizare, pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și termoficare.


Categoria 2 – Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

Această grupă include bunuri de natură tehnologică, precum mașinile, utilajele, instalațiile de lucru și instalațiile tehnice, mijloace de transport, dar și animale și plantații. Spre exemplu, aici se poate încadra un excavator sau un stivuitor, iar în subgrupa animalelor se pot regăsi caii folosiți pentru muncă, câinii de pază și vânătoare, etc.


Categoria 3 – mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane şi materiale + alte active corporale

Aici se pot include: mobilierul comercial, hotelier, aparatele electrocasnice, etc. Din subcategoria aparatură de birotică pot face parte mașinile de scris, telefonul mobil, casa de marcat, etc. În ceea ce privește sistemele de protecție putem exemplifica seifuri, uși de securitate, etc.

Un calculator cu valoarea de intrare de 2.500 RON va fi înregistrat în subcategoria aparatură birotică.

Exemple de mijloace fixe

Imobilizările corporale cuprind totalitatea bunurilor materiale de folosință îndelungată în activitatea unei societăți, cum ar fi clădiri, mașini, utilaje, aparate și instalații de măsurare, ștampile, fax, etc.

Activele imobilizate corporale (terenuri și mijloace fixe) își pierd valoarea în timp ca urmare a uzurii determinată de folosința lor (uzură fixă) și de progresul tehnologic (uzură morală). Astfel, constatarea contabilă a pierderii de valoare suferită de mijloacele fixe și includerea lor pe costuri, se numește amortizare. Terenurile, lacurile, operele de artă nu își pierd valoarea în timp ca urmare a utilizării și nu se amortizează. Activele imobilizate corporale care nu sunt supuse amortizării sunt prevăzute la art. 28 alin. (4) Cod Fiscal.

 

Cum se face amortizarea mijloacelor fixe

Pentru a amortiza un mijloc fix acesta trebuie achiziționat în baza unui document justificativ, cum ar fi factura. Plățile pentru achiziționarea unui mijloc fix se înregistrează în registrul de încasări și plăți, iar evidența acestora se ține cu ajutorul registrului inventar. Cheltuiala cu mijlocul fix se va deduce eșalonat în raport cu durata de funcționare a mijlocului fix.

Amortizarea poate fi privită din mai multe perspective. Din punct de vedere contabil, conform Ordinului nr. 1802/2014, mijlocul fix trebuie amortizat în timpul duratei de viață a acestuia, și anume pe perioada când acesta este disponibil pentru utilizare de către societate. Durata de viață utilă se va stabili de către societate.

​​Din punct de vedere fiscal, se va stabili durată de viață în funcție de intervalul de ani stabilit în catalogul privind calificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Potrivit art. 28 din Cod Fiscal, mijlocul fix amortizabil trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  1. Are o durată de folosire mai mare de un an;
  2. Are o valoarea de intrare egală sau mai mare cu 2.500 RON, sumă stabilită prin H.G. nr. 276/2013;
  3. Este utilizat în producția de bunuri, poate fi închiriat sau folosit în scopuri administrative.

Este important ca antreprenorul să intenționeze să mențină bunul pe o perioadă mai mare de un an luând în considerarea natura acestuia. Spre exemplu, o farmacie vinde produse cosmetice și le afișează în vitrină, dar natura bunului nu este pretabilă de a fi considerată un mijloc fix cu folosință îndelungată.

Nu în ultimul rând, din perspectivă financiară aceasta reprezintă o cale de reînnoire a investiției.

Ordinul nr. 1802/2014 nu prevede un plafon. De exemplu, s-a cumpărat o agendă de 100 de lei, dar este folosită pentru evidența contractelor pe termen lung. Așadar, se estimează că se va păstra agenda 5 ani.  Prin Ordinul nr. 1802/2014  e înțelege că este decizia societății de a stabili un prag de materialitate a bunului, o valoarea de la care orice bun de folosință îndelungată devine mijloc fix. Diferență fundamentală dintre un bun considerat mijloc fix și un alt bun este că valoarea mijlocului fix, adică banii plătiți pe bun, se împart pe cheltuieli de-a lungul duratei de utilizare a mijlocului fix.

Pentru imobilizări se utilizează următoarele tipuri de amortizare:

Liniară

Amortizarea se calculează prin împărțirea valorii bunului la durata normală de funcționare. Aceasta reprezintă metoda clasică, fiind cea mai simplă de folosit. De exemplu, o societate cumpără un laptop în valoarea de 4.000 lei, iar valoarea de viață stabilită este de 3 ani. Pentru a afla amortizarea lunară se vor face următoarele calcule: valoarea bunului/durata de viață economică/12 luni. Astfel, 4.000 lei/3 ani/12 luni = 62,5 lei. Lunar, timp de 3 ani se va înregistra această cheltuială în contabilitatea societății. Data de la care se calculează amortizarea este luna următoare punerii în funcțiune a mijlocului fix.


Degresivă

Această metodă constă în stabilirea unei valori de amortizare anuale mai mare în primii ani, devenind mai mică în ultimii ani. Această metodă presupune calcularea cotei de amortizare degresivă prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu următorii coeficienți:

  1,5 % dacă durata normală de utilizare este între 2-5 ani;

  2% pentru o durată de utilizare de 5-10 ani;

  2,5% pentru o durată de utilizare mai mare de 10 ani. 


Accelerată

Această metodă este utilizată când activele sunt folosite mai mult în primul an de folosință a bunului și constă în includerea în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare, până la 50% din valoarea de intrare a activului imobilizat.

​​Cum se face casarea mijloacelor fixe

Casarea este operațiunea prin care mijlocul fix este scos din evidența de mijloace fixe. Din punct de vedere fiscal, casarea este deductibilă dacă se valorifică sau se intenționează a se valorifica părțile componente ale bunului. Spre exemplu, mijlocul fix poate fi casat prin oferirea acestuia unui centru de colectare sau poate fi vândut pentru un preț foarte mic. Dacă bunul este aruncat, Codul Fiscal nu permite deducerea eventuale pierderi cu valoarea rămasă a mijlocului fix. Casarea se efectuează în momentul în care utilizarea mijlocului fix nu prezintă niciun beneficiu economic.

Pentru casarea unui mijloc fix se va încheia un proces-verbal care va atesta faptul că bunul este supus deprecierii și că nu mai poate fi folosit la potențialul inițial. Propunerea motivată pentru scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix se face de către administrator, gestionar sau alte persoane care administrează patrimoniul societății. Propunerea de scoatere din funcțiune este supusă avizării de către comisia de casare.

Casarea propriu-zisă se realizează de comisia de casare, numită prin decizie de către conducerea firmei. În acest sens, se va încheia un proces-verbal de casare a bunului în două exemplare și se va înregistra la compartimentul de evidență contabilă.

 

Impactul mijloacelor fixe asupra situației financiare

Mijlocul fix poate influența situația financiară a societății din mai multe puncte de vedere.

Bilanțul contabil

Atunci când se achiziționează un bun, acesta este înregistrat în bilanțul contabil. Datorită capacității sale de a genera venituri, acesta este înregistrat în bilanț și apoi amortizat de-a lungul duratei sale de viață. De exemplu, la achiziționarea unei imprimante la prețul de 5.000 lei, aceasta va fi înregistrată în bilanț cu la valoarea de 5.000 lei. Pe parcursul duratei sale de viață utilă, imprimanta își va diminua valoarea treptat. 

 

Cont de profit si pierdere

Cheltuielile de amortizare vor fi evidențiate în contul de profit și pierdere și vor reduce profitul net al societății.

 

Fluxul de numerar

Achizițiile de active fixe reprezintă o ieșire de numerar și sunt clasificate drept „cheltuieli de capital”, în timp ce vânzarea de active fixe reprezintă o intrare de numerar și este clasificată ca „încasări din vânzarea de imobilizări corporale”.

De exemplu, o companie care achiziționează o imprimantă în valoare de 3.000 de RON folosind numerar va raporta cheltuielile de capital în valoare de 3.000 de lei în situația fluxurilor de numerar.

Informațiile privind mijloacele fixe și amortizarea acestora sunt utile în gestionarea eficientă a operațiunilor economice ale unei societăți.

 

Catalogul de mijloace fixe valabil în 2022

Related posts